Prezident

PhDr. Ladislav Csémy, psycholog

Ladislav Csémy, PhDr, absolvoval jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě působí v Národním ústavu duševního zdraví jako vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí. Jeho profesní zájmy zahrnují psychologické a socio-medicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví.

Dr. Csémy pravidelně publikuje články v mezinárodních i domácích odborných časopisech. Autorsky se podílel na více než deseti monografiích. Byl řešitelem řady výzkumných studií a komunitně orientovaných preventivních projektů. Za výsledky své výzkumné práce byl oceněn Národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka.

Předsednictvo

Gordana Jokšič Ph.D., biolog

Vědecký pracovník na Vinča institutu nukleárních věd při Bělehradské univerzitě se zaměřením na radio-biologii a genetickou toxikologii. V rámci svého výzkumu jako první charakterizovala roli mitochondriální superoxiddismutázy (MnSOD) při modulaci radiosensitivity a poskytla tak experimentální důkaz, že MnSOD určuje relativní biologickou účinnost protonů. V posledních letech se centrum jejího vědeckého zájmu přesunulo směrem k výzkumu látek s radio-protektivními a anti-mutagenními vlastnostmi s potenciálním lékařským využitím. Jako hlavní vědecká řešitelka Vinča Institutu v Bělehradě, Gordana Jokšič v současnosti koordinuje projekt, jehož cílem je výzkum molekulárních mechanismů radio-sensitivity lidského genomu.

Gordana Jokšič je držitelkou magisterského a doktorského titulu v oboru biologie na Bělehradské univerzitě. Profesně spolupracuje především s Bolognskou univerzitou (ITA), University of Brunel (VB) a Friedrich Schiller Universität v německé Jeně.

Univ. Doz. Dr., Ernest Groman, lékař

Univ. Doz. Dr., Ernest Groman je vědeckým ředitelem vídeňského Nikotin Institutu. V minulosti dlouhodobě působil v Centru veřejného zdraví (Institut sociální medicíny při Vídeňské univerzitě). Od roku 2002 se podílí na vývoji a implementaci programů na odvykání kouření v Dolním Rakousku. K dnešnímu dni tyto vědecké aktivity pokryly více než 76 dolnorakouských měst s kombinovaným populačním zásahem okolo 1. 6 milionu obyvatel. Doc. Groman dále působí také jako vědecký poradce rakouské vlády, rakouské farmaceutické komory, a rakouské hotlinky pro odvykání kouření. Rakousko zastupoval také jako delegát při WHO v rámci projednávání globální rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC). 

Ernest Groman vystudoval lékařskou fakultu Vídeňské univerzity. V rámci svého habilitačního řízení se specializoval na problematiku tabáku a veřejného zdraví. V těchto odvětvích je autorem více než 100 odborných článků a spoluautorem několika odborných knih.

​Odborná rada

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). Odpovídá za řízení NMS a realizaci systému monitorování drogové situace a hazardního hraní v ČR. Podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování drogové situace. Má bohatou praxi ve vzdělávání kolegů ze zemí, které se připravují na monitorovaní drogové situace podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), nebo v této oblasti prohlubují svoji kompetenci. 

Vyučuje metodologii a drogovou epidemiologii na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je výzkumným spolupracovníkem Národního ústavu duševního zdraví. Je členem oborové rady doktorského studijního programu v adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP od r. 2010, členem redakční rady časopisu Adiktologie, nositelem ceny Časopisu lékařů českých za nejlepší původní práci za rok 2010 a nositelem Ceny Jaroslava Skály za publikační přínos v oboru adiktologie v r. 2017.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. se věnuje epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku téměř 30 let. Učí na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a vede Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Je předsedou Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.